Ocena postępów ucznia na zajęciach rewalidacyjnych autyzm

Pobierz

Imię i nazwisko dziecka : 2.. Procedury osiągania założonych przez nauczyciela czy specjalistę celów, które rozumie się jako dostępne metody, formy …zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, w terapii logopedycznej, uczęszczanie do klas terapeutycznych) •pomoc …organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych wymienionych rozporządzeniu : 1. niesłyszących/ słabo słyszących, 2. niewidomych /słabo widzących, 3. z …ną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 2. w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżą-cej pracy z uczniami …3.. Ocenianie bieżące funkcjonowania ucznia na …Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I; WOPFU - Arkusz …Zajęcia rewalidacyjne -2 godziny w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej (godzina -60 minut) W przypadku uczniów ze spektrum autyzmu zajęcia rewalidacyjne …Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w …Opis i analiza przypadku i rozwiązania problemu rewalidacyjno-wychowawczego chłopca chorego na autyzm z głębokim upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami zachowaniaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce.

Ocena postępów rozwoju psychomotorycznego ucznia na dzień (data), opracowany na podstawie obserwacji rocznych przeprowadzonych (miejsce - nazwa placówki) Imię …Pakiet: Umiejętności społeczne dla ucznia ze spektrum autyzmu w szkole masowej - 6 zł.. Przeskocz do treści.. Oceny dokonujemy na początku pracy, po …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny …Zgodnie z § 7 ust.. Dane osobowe będą …Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny … wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Uzasadnienie oceny …SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA: Uczeo podlega ocenie opisowej, zgodnej z WSO.. Zespół …chętnie włącza się do działania, jest radosny/a, otwarty/a.. Powoduje to, że w tym półroczu …Ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny: Szkoła: Klasa: Uczennica: Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: ..

Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających trudności w nauce matematyki Zajęcia …Zajęcia wspomagające a ocena rozwoju dziecka.

na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające …1.. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych, dyrektor powierza prowadzenie zajęć …Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które …Postępy ucznia będą wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.. Zajęcia specjalistyczne są zajęciami organizowanymi w …Opinia o uczniu.. nauczyciele powinni nadal dbać o …d) Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych : Nadal największym problemem ucznia są zaburzenia w jego zachowaniu oraz problemy emocjonalne.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach …Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. Data urodzenia: ………… klasa: …………… Data rozpoczęcia terapii: I …powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt