Wymień przyczyny integracji państw europy zachodniej po ii wojnie światowej

Pobierz

Powstała w 1945 r. Do jej głów- nych celów należy utrzymanie po- koju i bezpieczeństwa na świecie.. Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wieków w koncepcjach filozofów i programach polityków.. Ruch państw niezaangażowanych.. Do jej celów należy umacnianie demokracji i ochrona praw czło- wieka.. (podręcznik strona174- 180) 1.Cele lekcji: -przyczyny integracji europejskiej -główne etapy integracji europejskiej -polityczni ojcowie ,założyciele zjednoczonej Europy -znaczenie traktatu z Maastricht w procesie integracji europejskiej 2.. Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.. 2011-05-28 16:35:09 Jakie są przyczyny integracji europejskiej ?. Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. e).. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. 2012-11-11 00:39:20 Przyczyny przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ?. Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Konrad Adenauer przemawia w Metzu, 2 lipca 1966 r. Jeśli uda nam się stworzyć organizację, która pozwoli Francuzom widzieć wszystko, co dzieje się w Niemczech w dziedzinie produkcji stali i wydobycia węgla, a Niemcom, co w tej dziedzinie dzieje się we Francji, to taki system wzajemnej kontroli jest najlepszym sposobem rozwijania polityki opartej na zaufaniu.Przyczyny, przesłanki i etapy integracjii europejskiej..

1950 Wymień skutki integracji państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej.

Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu .Idee zjednoczeniowe, które zaczęły pojawiać się po II wojnie światowej w Europie, nie były czymś nowym w historii kontynentu.. Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Przyczyny rozpoczęcia integracji państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej: Upadek mocarstwowości - Po II wojnie światowej, pierwszy raz od setek lat, państwa Europy Zachodniej przestały być mocarstwami na skalę światową.. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu.. Nie było Europy, mieliśmy wojnę.Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej · 1.Złożenie wniosku o członkostwo, · 2.Wydanie opinii przez Komisję Europejską, · 3.Uzyskanie.Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny..

;) 2012-02-23 14:09:23Wymień skutki integracji państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej.

Wstaw właściwą formę słowa.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Jednak po II wojnie światowej Portugalia podobnie jak Hiszpania objęta została międzynarodową izolacją, nie została także zaproszona do San Francisco.. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.. Takie pomysły wielokrotnie, już od starożytności, pojawiały się w umysłach Europejczyków.. Najpoważniejsze inicjatywy dyplomatyczne zmierzające do integracji Europy Zachodniej pochodziły z Paryża.. Wyniki II wojny światowej - ogromne .2.. 2.Integracja europejska po II wojnie światowej - przeszłość i terażniejszość.. Treść.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. Wyjątkowa w skali światowej wspólnota państw, funkcjonująca na zasadach przypominających pań- stwo.. Stworzenie ponadnarodowych struktur miało pomóc Europie w odbudowie powojennych zniszczeń i zagwarantować pokojowe .. Jak powstała Unia Europejska w 1993 r. R. Coudenhove-Kalergim Wskazywał na dwaGłównym celem Francji, będącej od ponad dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, była zawsze służba pokojowi.. Wstęp.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.W europie po II wojnie światowej idee integracyjne znacznie się ożywiły..

Potrzeba budowy wspólnoty pojawiła się po II wojnie światowej.

Zniszczenia wojenne dokonały spustoszeń nie tylko materialnych, ale również w sferze ideologii.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Dojście Adolfa Hitlera do władzy.. Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.TEMAT.UNIA EUROPEJSKA.. poleca 90% 258 głosów.. Po pierwsze Europa była rozbita, zarówno politycznie, jak i gospodarczo.. Narodziny faszyzmu w Europie.. Skutki integracji państw europejskich po II wojnie światowej: .. Wymień trzy przyczyny utrudniające rozwój rolnictwa w Australii.. Wielka Brytania, Francja, a najbardziej zniszczone, podzielone Niemcy znaczyły ułamek tego co przed 1939 rokiem.Państwa Europy Zachodniej zdecydowały się rozpocząć proces integracji społecznej, ponieważ przedstawiciele tych państw uważali, że umożliwi ona odbudowę gospodarki po wojnie, stanie się ekonomiczną przeciwwagą dla rosnącej potęgi USA i ZSRR oraz utrzyma stan pokoju w Europie.Przyczyny integracji państw Europy zachodniej po II wojnie światowej.. Zrzesza niemal wszystkie państwa europejskie.Integracja państw Europy Zachodniej ułatwiła odbudowę zrujnowanej po wojnie gospodarki, nastąpiło podniesienie poziomu życia Europejczyków.. Filmy.. Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła więc na podatny grunt..

- Skutki integracji państw europejskich po - Pytania i odpowiedzi - Historia ...

Do przyczyn zintensyfikowania wysiłków zjednoczeniowych zaliczały się takie czynniki, jak: nawiązanie współpracy miedzy państwami europejskimi, co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu MarshallaPrzyczyny integracji gospodarczej Europy Zachodniej po II wojnie światowej: Wśród zachodnich polityków panowało przekonanie, że tylko współpraca gospodarcza między państwami pozwoli na szybką odbudowę Europy ze zniszczeń wojennych i wpłynie na poprawę warunków życia społeczeństw.Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Geografia.Historia Integracji Europejskiej.. Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie.. Przejawami nowego podejścia był między innymi plan ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana z 9 maja .Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać .Idea integracji europejskiej po II wojnie światowej • Unia Europejska jest ukoronowaniem kilkudziesięciu lat zmagań o integrację krajów Europy.. Zawarcie traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), który przewidywał: 1) utworzenie Unii Europejskiej, 2) wprowadzenie obywatelstwa Unii, 3) zmiany instytucjonalne.Jakim cudem wspieranie integracji europejskiej jest dążeniem do likwidacji danego państwa?. Przyczyny integracji europejskiej:Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej wynikały z 3 grup uwarunkowań: 1) ekonomicznych, 2) politycznych, 3) społecznych.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Lata pięćdziesiąte to okres intensywnych dążeń do integracji państw Europy Zachodniej.. Pod naciskiem USA brała udział w rozmowach dotyczących utworzenia NATO i w 1949 roku stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, a w 1953 roku Portugalia przystąpiła do ONZ.Integracja .. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych to politycy wysuwali co jakiś czas propozycje zjednoczeniowe.. Zwykle jednak współpraca ta koncentrowała się na problematyce polityczno - militarnej, czego najlepszym przykładem były doraźne sojusze wojskowe zawierane od wieków w Europie.Podział Europy po II wojnie światowej ze względu na rozwój gospodarczy i polityczny.. Zarówno sytuacja zewnętrzna jak i wewnątrz-europejska była skomplikowana.. 3.Ułóż…".. około 24 godziny temu.. Język rosyjski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt