Napisz jakie były zadania poszczególnych urzędników w republice rzymskiej

Pobierz

Najnowsze pytania z przedmiotu Historia.. h) Kim był i co osiągnął Gajusz Juliusz Cezar?. Ius honorarium ( prawo pretorskie) Ius honorarium - powstało w okresie republiki , w wyniku działalności magistratur rzymskich.. Zadanie Napisz, do jakiego historycznego wydarzenia odnoszą się słowa Juliusza Cezara: "Kości zostały rzucone" (Alea iacta est z łac .Przeczytaj uważnie "tekst z luką" dotyczący funkcjonowania republiki rzymskiej.. Sprawność: praca z mapą.. Zadanie 3.. Konsul mógł wetować decyzje swego kolegi ( intercedere ).. Trybuni ludowi, byli wybierani przez komicje trybusowe.. boskie.. W czasach starożytnych moralność stała ponad prawem, gdyż wiązała się z prawem boskim (dekalogiem).. Mieszkańcy starożytnego Rzymu wierzyli w bogów.. Instrukcja sejmikowa był czymś w rodzaju wskazówek dla posła, jakie stanowisko ma zając w sprawach przedstawianych przez króla.. Zakres kompetencji Nazwa urzędnika A) posiadanie najwyższej władzy cywilnej i wojskowej, przewodniczenie obradom zgromadzenia ludowego i senatuW pewnym momencie, prawdopodobnie na początku Republiki Rzymskiej po obaleniu królów , legio zostało podzielone na dwa oddzielne legiony, z których każdy został przypisany jednemu z dwóch konsulów .W pierwszych latach Republiki, kiedy działania wojenne koncentrowały się głównie na najazdach, nie ma pewności, czy kiedykolwiek wezwano pełną siłę roboczą legionów.Zadanie 1..

Napisz, jakie były zadania poszczególnych urzędników w republice rzymskiej.

Było doskonałe (posiadało charakter kazuistyczny).. Prawo pretorskie było najważniejszą częścią ius honorarium.Prawo rzymskie było prawem bez braków, luk, niedociągnięć.. Do podanych w tabeli zakresów kompetencji dopisz nazwy urzędników w republice rzymskiej, którym one przysługiwały.. Temat znajduje się w podręczniku na str. 76 - 79.. Pretorzy-wyższy urzędnik republiki,wybierany na 1 rok.Do jego zadań należało przewodniczenie w sądach,utrzymanie porządku w mieście.Były one spisywane przez szlachtę, przybywającą na sejmik przedsejmowy.. W okresie republikańskim kompetencje trybunów ludowych pozwalały im na trzymanie w szachu senatu i urzędników.. Kapłani poszczególnych bóstw tworzyli prawo, nazywane FAS .Monarchia rzymska dobiegła swego czasu w latach 510/509 p.n.e. w konsekwencji dokonanego siłą przewrotu.. Zaliczano do nich obywateli nie wywodzących się z rodzin patrycjuszowskich, jak i miejską biedotę.Republika jest formą ustroju państwa, w jakim najwyższa władza sprawowana jest przez jednoosobowy albo kolegialny organ, lub też przez kilka różnych organów, które powołuje się na pewien określony czas, podczas wyborów pośrednich albo bezpośrednich.W Atenach w starożytności występowała taka forma rządów, która obecnie określana jest jako republikańska, Grecy jednak nie .Tenże Areopag miał kontrolować urzędników, strzec ustroju oraz praw, nakładać kary, od jakich nie było żadnej apelacji, tym samym był najważniejszą polityczną instytucją w państwie..

Przeprowadzanie wyborów urzędników.

a. Dyktator sprawował władzę w Rzymie dożywotnio.. konsul (podaj dwa przykłady)-trybun ludowy.Napisz jakie były zadania poszczególnych urzędników w republice rzymskiej 1 konsul (podaj dwa przykłady) 2 trybun ludowy Adrian365 czeka na Twoją pomoc.. Wyjaśnij, czym były synody i sobory i jaką odgrywały rolę w starożytnym Kościele .4.. Plebejusze byli wolni, lecz (do pewnego momentu) nie mieli praw obywatelskich.. KLASA 4 WYMIEN 3 FUNKCJE KTÓRE SPRAWOWAŁ JAN ZAMOYSKI W PAŃSTWIE POLSKIM PROSZE PILNE JAK DOBRZE .Urzędnicy republiki rzymskiej: -cenzor-wyższy urzędnik,do jego zadań należała troska o stan finansów Rzymu,ustalanie list senatorów,pilnowanie ładu moralnego w Rzymie.. g) Wymień przyczyny i skutki powstania cesarstwa rzymskiego.. Zadanie 4.. Początkowo 2, następnie 5, później 10.Trybun ludowy - urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e., którego podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, a zwłaszcza plebejuszy przed arbitrażem patrycjuszy w senacie i samowolą urzędników.. Magistratury te wydawały edykty : pretorów, edylów, namiestników prowincji.. Z czasem w tych instrukcjach znalazły się również postulaty wysuwne już przez szlachtę, bardziej o charakterze prywatnym.Plebejusze (łac. plebes - lud) - w starożytnym Rzymie warstwa społeczna, prawdopodobnie wywodząca się od ludów pobliskich, podbitych terenów lub osiedlających się w Rzymie..

5 Napisz, jakie zadania w republice rzymskiej miał wymieniony organ władzy i urzędnik.

Zapoznajcie się z mapką zamieszczoną na str. 76, zwróćcie też uwagę na oś czasu - tam odnajdziecie najważniejsze daty związane z historią powstania Rzymu i ustanowienia republiki i cesarstwa.Zadanie 1.. Zadanie 4.. Dodaj swoją odpowiedź i zgarnij punkty.. i) Co wydarzyło się w 44 roku p.n.e. ?Konsulowie-najwyżsi urzędnicy republiki rzymskiej.Dowodzili armią,interpretowali wróżby,przedkładali projekty uchwał zgromadzeniom ludowym.. W Atenach zaczęło się pojawiać coraz więcej osób, którzy znacznie się wzbogacili na handlu.Edykt mediolański został wydany w IV wieku n.e. P F Cesarzem rzymskim, który wydał Edykt mediolański, był Konstantyn Wielki.. Jednak, z czasem Republika Rzymska zaczęła się przeradzać w państwo ekspansjonistyczne, które na początku po pokonaniu, italskich przeciwników w walce stała się hegemonem w Italii.. Według legendy Rzym został założony w 735 .jakie zmiany w państwie rzymskim wprowadził Cezar i Oktawian.. Wybór konsulów odbywał się na zgromadzeniu centurilnym, w skład którego wchodzili wszyscy obywatele.. Wskaż elementy chrześcijaństwa, które miały swoje źródło w judaizmie..

Trybun ludowy ...Unieważnianie i zmienianie zarządzenia innych urzędników.

W brakujące miejsca wpisz właściwą nazwę urzędu: .. doradzaniem urzędnikom w sprawach uchwał.. (0-1 pkt) .. B. Na podstawie wiedzy własnej napisz jaka była przyczyna nadania tego przywileju: .Zadanie 3 Wpisz literę "P" w kółko obok zdań prawdziwych, a "F" - przy zdaniach fałszywych.. Zadaniem dzieci jest znalezienie dla dzisiejszych państw europejskich odpowiednich .W okresie Republiki Rzym, był na początku jednym, z licznych italskich państewek, któremu nikt, z ówczesnych nie mógł przepisać tego, że kiedyś zapisze się na kartach historii.. Głosowanie nie odbywało się bezpośrednio, lecz według jednostek wyborczych zwanych centuriami, których było w sumie 193.f) Jakie zadania w republice rzymskiej pełnili następujący urzędnicy: dyktator, konsulowie, pretor, kwestor trybun ludowy.. Warszawa 2003, karta pracy (Załącznik nr 3), karta zbiorcza.. Początkowo na roczną kadencję wybierano dwóch lub czterech trybunów, po ok. 457 roku p.n.e. ich liczba wzrosła do dziesięciu.. -dyktator-nadzwyczajny jednoosobowy urząd w republice,obsadzany w sytuacji zagrożenia państwa.Dyktator skupiał w swym ręku pełnię władzy,posiadał kompetencje wszystkich .TRYBUN LUDOWY (łac. tribuni plebs) - urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e., którego podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, a zwłaszcza plebejuszy.. Zadanie 2.. Aby w niedalekiej .. Wyjaśnij, z czego wynikały prześladowania chrześcijan w cesarstwie rzymskim.. Według legendy Rzym został założony w 735 r. p. n. e. Opisz organizację pierwszych gmin chrześcijańskich.. 0-3 p. zgromadzenie ludowe (podaj dwa przykłady) - pretor - 6 Uzupełnij tabelę dotyczącą bogów .b.. Początek republiki rzymskiej datujemy na rok 509 p. n. e. c.. Cesarz Dioklecjan w roku 284 wprowadził nowy ustrój zwany dominatem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt