Opinia wychowawcy o klasie 7

Pobierz

Nie wiesz, od czego zacząć opinię o swoim uczniu?. Czy są to wyłącznie trudności w uczeniu się matematyki, czy również inne trudności w uczeniu się i .1 Kryteria oceny zachowania.. W tym miejscu należy .Nauczyciel jest dla niej autorytetem, który bardzo szanuje.. Joanna Gontarz.. Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci oraz w obliczeniach matematycznych.. Zobacz TUTAJ.. Planując pracę wychowawcy zwracam szczególną uwagę na wychowanie ucznia kulturalnego, świadomego swoich czynów .o powierzeniu funkcji wychowawcy klasy.. To są osoby, które trzymają trzon klasy.Wychowawca klasy.. Następny.. Warszawa.OPINIA WYCHOWAWCY.. W klasie należy do uczniów/uczennic: wzorowych, wyróżniających się, dobrych, średnich, słabych, bardzo słabych VIII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ/UCZENNICA CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆKlasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. 1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zdobytych przez ucznia punktów oraz po wysłuchaniu opinii uczniów danej klasy i samego ucznia z uwzględnieniem opinii pracowników szkoły, środowisk pozaszkolnych, związanych z danym uczniem oraz członków Rady Pedagogicznej wyrażonej na posiedzeniach klasyfikacyjnych - śródrocznym i rocznym.. Rok szkolny 2015/2016..

Co taka opinia powinna zawierać?

Zosia osiąga słabe wyniki w nauce.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I .Kliknij: Generator opinii o uczniu.. W której jest klasie?Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Powrót.. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest regres, brak postępu?Opinia u uczniu - wzór.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Uczniowie z dużą ilością spóźnień i godzin opuszczonych: [powyżej 60 godzin] Lp.Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach .OPINIA WYCHOWAWCY KLASY, Author: Sekretariat Created Date: 10/31/2011 12:11:23 PM .INFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ..

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Diagnoza miała następujący charakter: Przeprowadzona aktualnie psychologiczna diagnoza kontrolna wykazała prze - ciętny potencjał intelektualny o nieharmonijnym przebiegu w zakresie poszczególnych sprawności.. Dodatkowo wymagana jest decyzja rady pedagogicznej wyrażona w formie .Opinia szkoły/placówki (dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim) dotycząca ucznia z trudnościami wychowawczymi, jako uzupełnienie dokumentacji do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagiOczywiście w opinii powinny się znaleźć podstawowe dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia, informacja o tym, w której aktualnie jest klasie.. Czyta w bardzo wolnym tempie, tylko proste, dwusylabowe wyrazy , ma trudności z odczytaniem wyrazów o dłuższej strukturze.. Pewnie wielu z Państwa przypomina sobie taką sytuację.. Poprzedni.. Uważa na lekcjach.. Ma kilka dobrych przyjaciółek, jest koleżeńska.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Opinia o uczniu szkoły średniej - sąd - wydział kuratorski.. Trzeba napisać, co jest bezpośrednim powodem zalecenia wizyty w poradni.. Lubiana zarówno przez rówieśników, jak i grono nauczycielskie..

Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Informacja o realizacji programu nauczania.. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas.. Imię i nazwisko .. Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami.. Anna Wróblewska-Drabik.. Podczas czytania .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. I DANE O UCZNIU.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.- prosi o pomoc nauczyciela, kolegów/ ma trudności z proszeniem o pomoc; - pracuje wytrwale/ szybko się zniechęca, nie jest wytrwały; - wykazuje zainteresowanie, zaangażowanie/ biernie podporządkowuje się poleceniomOPINIA WYCHOWAWCY KLASY Author: Użytkownik Created Date: 12/18/2012 4:38:19 PM Keywords () .Bardzo szybko zaklimatyzowała się w klasie i poczuła się pewnie .. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu .VII UWAGI WYCHOWAWCY NA TEMAT ZAWODU, KTÓREGO UCZEŃ/UCZENNICA CHCIAŁBY SIĘ UCZYĆ (czy zawód, który wybrał/a jest adekwatny do jego zdolności i możliwości, jaki zawód byłby dla ucznia najbardziej wskazany): .Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Jeśli chodzi o zachowanie, to jest przykładem dla innych..

Wymaganiem formalnym jest wniosek wychowawcy i opinia rodziców lub wniosek rodziców i opinia wychowawcy.

wychowawca: - poświęca dużo czasu na pogadanki, ciekawe ćwiczenia motywujące ucznia do pracy, - kontroluje, na bieżąco osiągnięcia .3 VII.. Efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie szkoły 1.. (proszę wymienić): 2.. Dane personalne ucznia; Jak się nazywa?. Obecnie lepiej ukształtowana jest sfera wyko-Plik Przykladowa Opinia 1.doc na koncie użytkownika Lezli • folder opinia o uczniu • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OPINIA WYCHOWAWCY KLASY O UCZNIU, KIEROWANYM NA BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Prosimy o rzetelne udzielenie przemyślanych informacji o dziecku, co ułatwi postawienie diagnozy i pozwoli opracować dostosowaną do możliwości dziecka prognozę wychowawczą, rozbudowaną zaleceniami mającymi na celu działanie wspierające .. (data,podpis wychowawcy) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) Do opinii należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia/uczennicy oraz zeszyt z języka polskiego.. Dysponuje się również "urzędowym" przydziałem czasu - 1 godzina tygodniowo.. Wskazane jest udokumentowanie dodatkowej pracy ucznia/uczennicy (ćwiczenia wykonywane pod kierunkiem nauczycielaNiepromowanie ucznia klasy I-III - możliwe tylko na określonych zasadach.. O UCZNIU KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ .. Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły.. Data urodzenia .Wychowawca klasowy.. A może kogoś właśnie .. w klasie o typie tradycyjnym, w której każdy uczeń pracuje na własny ra-chunek, współzawodnicząc z innymi, normą często narzucaną przez na-Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Wychowawca: Klasa: Stan klasy: Klasyfikowanych:Wychowawca obowiązany jest troszczyć się o właściwy stosunek uczniów do nauki poprzez współpracę z uczącymi nauczycielami w klasie, stałą kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych, dbanie o prawidłową frekwencję, współpracę z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym i rodzicami.klasy IV rodzice po raz kolejny udali się do poradni.. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest postęp?. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt