Na schematach przedstawiono podziały komórkowe określ który schemat przedstawia podział mejotyczny

Pobierz

Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2.Określ, którą literą (A, B czy C) oznaczono dyfuzję ułatwioną.. Zadanie 14.2.. Mejoza - podział prowadzący do powstania gamet .. (0-1) Określ lokalizację DNA w komórce bakterii oraz w komórce miękiszu asymilacyjnego.Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zdają głównie maturzyści, którzy chcą studiować m.in. medycynę.. Literami oznaczono geny.Zadanie 28.. (2 pkt).. Zapamiętaj.. Podaj, do jakiej grupy związków organicznych należy celuloza oraz wymień jedną funkcję ściany komórkowej.Zestaw 2 Genetyka Zadanie 1.. Komórka syntetyzuje białka uczestniczące w podziale komórki.. a) Określ jedną cechę wspólną dla obu rodzajów transportu przedstawionych na schematach.. Odpowiedź uzasadnij dwomaNa schemacie przedstawiono rolę mitozy i mejozy w cyklu życiowym organizmu zwierzęcego.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. 6Podziały komórkowe: amitoza, mitoza i mejoza .. Taki podział mejotyczny zachodzi również na sporoficie roślin lądowych w wyniku, którego powstają zarodniki o zredukowanej liczbie materiału genetycznego.. (3 pkt.).

a)Określ, który schemat (1 czy 2) przedstawia podział mejotyczny.

Uzasadnij swój wybór dwoma argumentami.. Gdy komórki wchodzi w etap podziału następuje kondensacja chromatyny w chromosomy.Liczba chromosomów:.. / 1 pkt)Zadanie 6 ( ) Ilustracja przedstawia budowę błony biologicznej.Na schemacie przedstawiono fragmenty tkanek roślinnych.. Na schemacie przedstawiono cykl komórkowy.. Pytania i odpowiedzi .. Na ilustracjach przedstawiono podziały komórkowe.. b) Podaj nazwę procesu, który pozwala utrzy-mać liczbę komórek ciała organizmu na odpowiednim .2.. Pomiędzy chromatydami skoniugowanych chromosomów następuje wymiana krótkich odcinków DNA, czyli crossing-over.• jedynie miejsca, w których są połączone to chiazmy.. Zadanie 25.. (2 pkt.).. W wyniku mejozy u człowieka i innych zwierząt powstają komórki rozrodcze (gamety).Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G 1, S, G 2.3.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono komplet chromosomów komórki pewnego organizmu.. Z myślą o nich publikujemy zadania, które pomogą im przygotować się do .Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały: I podział mejotyczny (mejoza I - podział redukcyjny) II podział mejotyczny (mejoza II - podział zachowawczy, czyli ekwacyjny; przebieg podobny jak w mitozie)..

Na ilustracjach przedstawiono podziały komórkowe.

Cytokineza po I podziale mejotycznym prowadzi do powstania dwóch komórek, które następnie wchodzą w drugi cykl podziałowy.. Zaznacz na schemacie wymienione powyżej etapy od-dychania komórkowego (klamrami między pierwszym a ostatnim związkiem chemicznym w danym etapie).. (2 pkt) Długość poszczególnych faz cyklu komórkowego może się różnić w zależności od rodzaju komórek.. Rozwią zania proszę przesłać na adres do 12 maja.Są różne podziały czasu trwania ciąży, możemy ją liczyć w tygodniach, miesiącach lub trymestrach.. pokaż wskazówkę » Przedstawiona na schemacie komórka nie zawiera plastydów ani ściany komórkowej, dlatego nie może to być komórka bakterii grzyba rośliny zwierzęcia .Jakkolwiek podział można śledzić na żywych komórkach przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego lub kontrastowo-fazowego ,jednak najczęściej badanie takie prowadzi się na komórkach zabitych i wybarwionych .Każda komórka jest wtedy jakby pojedyńczą klatką ruchomego filmu .Przebieg mitozy w typowej komórce zwierzęcej przedstawia się .3.2 Schemat przedstawia podział mitotyczny, ponieważ w wyniku tego podziału powstają tylko dwie komórki potomne, a nie cztery jak byłoby w wyniku podziału mejotycznego; schemat przedstawia podział mitotyczny, poniewaz składa sie z jednego etapu, a nie dwóch jak w przypadku mejozy.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: biochemiczne podstawy genetyki, prawa Mendla i Morgana, dziedziczności i mutacje..

Uzasadnij, że na schematach przedstawiono podziały dwóch komórek, które mogą pochodzić z jednego organizmu.4.

(0-1) Podanym strukturom bakterii przyporządkuj na podstawie schematu właściwe ich oznaczenia literowe (A-E).. Podaj nazwę fazy cyklu komórkowego oznaczonej na schemacie literą X oraz określ, na czym polega zachodzący w niej proces.Na schematach przedstawiono dwa sposoby transportu przez błony biologiczne.. Nigdy jednak nie dochodzi wtedy do replikacji DNA.Interfaza razem z podziałem, który zachodzi po niej, składają się na cykl komórkowy, lub też cykl życiowy komórki.. Zadanie 37.. Podziały komórkowe .. a) Określ, która faza dominuje w cyklu życiowym przedstawionym na schemacie.. Rozwiązania zadań.. W procesie tym wyróżnia się cztery eta-py: łańcuch oddechowy, wytwarzanie acetylo-CoA, gli-koliza, cykl kwasów trójkarboksylowych.. P F Zadanie 8.. Przed podziałem każdy chromosom w komórce podwaja się w wyniku procesu replikacji DNA, dzięki czemu komórki potomne otrzymują własne kopie DNA.Określenia: bakterii, grzyba, rośliny, zwierzęcia.. Karty pracy ucznia zakres podstawowy.. na którym przedstawiono podział somatycznej komórki zwierzęcej oraz nazwę tego etapu podziału.. a) Określ, która ilustracja - A czy B - przedsta-wia mitozę.. Metafaza I • biwalenty chromosomów homologicznych ustawiają się w płaszczyźnie równikowej • włókna wrzeciona podziałowego przyłączają się do centromerów chromosomów • biwalenty połączone z biegunami komórkiI podział mejotyczny..

b) Podaj, który schemat przedstawia przebieg osmozy.

plazmid błona komórkowa nukleoid .. a) Mitozę przedstawiono na ilustracji A.. (1 pkt) Poniżej przedstawiono schemat organizacji włókien celulozowych, z których zbudowana jest ściana komórkowa.. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.Na schemacie przedstawiono budowę typowej komórki bakterii.. W ten sposób są zastępowane zużyte struktury organizmu, realizowany jest wzrost organizmu, wytwarzane są gamety.. W śró d przedstawionych tkanek wska ż dwie tkanki okrywaj ą ce i podaj ich nazwy.. Fibrylle chromatynowe ulegają rozluźnieniu i są nieuporządkowane.. Mejoza j e s t p o d s t a w ą r o .Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego - mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki - interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2.. Odpowiedź uzasadnij.Cykl komórkowy, cykl podziału komórki - seria zdarzeń, które zachodzą w komórce eukariotycznej, prowadząc do jej podziału.Ogólnie zdarzenia te można podzielić na 2, zazwyczaj niezbyt długie, okresy: interfazę - w trakcie której komórka wzrasta, gromadząc składniki odżywcze niezbędne do cytokinezy i podziału swojego materiału genetycznego (DNA), czyli kariokinezy; fazę .3 Zadnie 9.. Mejoza to podział, który prowadzi do powstania czterech komórek potomnych z jednej komórki macierzystej.. Poniżej przedstawione są różne schematy według których dzielimy ciążę na tygodnie, miesiące .Rysunek przedstawia schemat procesu oddychania ko-mórkowego.. Każda z nich zawiera tylko połowę materiału genetycznego (1n) komórki macierzystej (2n).. Z zarodniki następnie rozwijają się gametofity, na których w drodze mitozy powstają gamety.. Wszystkie komórki powstają na drodze podziału.. a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie : .. b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach eukariotycznych, a może tylko w diploidalnych : .Na podstawie analizy powyższego schematu podaj: a) nazwę przedstawionej fazy oraz podział mejotyczny, w którym ma ona miejsce (I czy II).. b) liczbę chromosomów w dzielącej się macierzystej komórce: 2n =.. Argumenty: Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Zadanie 35..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt