Przykładowa opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393); 3.Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu.. wierze ,że poszukiwane "wzorcowe" projekty ocen to tylko materiał pomocniczy, który będzie na pewno dostosowany do konkretnego nauczyciela-stazysty itd!. Siemianowice ŚląskieAwans zawodowy nauczyciela na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Podstawa prawna: PODSTAWA PRAWNA: 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zmiany 2018r.. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Pani Anna Gizińska odbywała staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy w okresie 1.09.2012r.. 5c.staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki), dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole.uczestniczył w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Pana(-ią) ..

Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie 20 października 2010 roku.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.Opiekun stażu.. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej.. Odwołanie od ustalonej oceny pracy.. Alina .Lepsza Strona Edukacji.. Staż, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, trwa 2 lata i 9 miesięcy, jednak:wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Staż..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Kraków .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. 2 .2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Podstawowe wyjaśnienia prawne.. Nauczyciel kontraktowy, w odróżnieniu od nauczyciela stażysty, MUSI złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. W materiale który przygotowaliśmy oferujemy Wam: 1.. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Opiekun stażu odgrywa niezwykle istotną rolę w awansie nauczyciela, ma służyć radą i pomocą, być swego rodzaju przewodnikiem zawodowym nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego.. 1 pkt 1 -3 oraz ust.. Pan X, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,odbywał staż .W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela mianowanego przez.. Joanna Małocha.. Opracowałam na Waszą prośbę przykładową opinię opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego pracującego w przedszkolu.. W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę oraz na podstawie własnej dokumentacji stwierdzam, co następuje: Na podstawie obserwacji udokumentowanych arkuszami hospitacyjnymi nauczyciel wykazał się:Przykład Nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku..

Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.. Kubusia Puchatka w Tul Planie Rozwoju Zawodowego.A zatem, zgodnie z Kartą Nauczyciela opiekunem stażu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, czyli nauczyciela posiadającego stopień awansu kontraktowy, może być nauczyciel dyplomowany, mianowany, jak również dopuszczalne jest, że dyrektor sobie powierzy rolę opiekuna.Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego .. To właśnie opiekun stażu ma obowiązek wprowadzić młodego nauczyciela w arkany zawodu, przybliżyć sposób funkcjonowania placówki i sprawić, że jego praca dydaktyczna i wychowawcza będzie na jak najwyższym poziomie .Opiekun stażu - nowa rola i zadania w procesie awansu zawodowego w roku 2019. .. Protokół z przebiegu pracy komisji .Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.. 2.Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika olka_80 • folder Awans • Data dodania: 3 cze 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów..

Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela.

w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu.. Angelika Skrzypek.. Zgodnie z art. 9c ust.. Grodków .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel otrzymał decyzję administracyjna 10 listopada 2010 roku - czyli został mu nadany stopień nauczyciela mianowanego.Nauczyciele, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego do 31 SIERPNIA 2019 r. nie są oceniany tylko względem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, lecz na podstawie wszystkich kryteriów oceny pracy.. Annę Gizińską przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust.. W tracie odbywania stażu Pani Joanna P realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora Przedszkola im.. Sylwia Gajewska.. Rozpoczynając staż opracowała własny plan rozwoju zawodowego .Opinia o dorobku zawodowym za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Jako nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zwracała szczególną uwagę na zadania ujęte w § 7 ust.. 2 pkt 1 - 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Zgodnie z § 5 ust.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana X.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura oceny pracy nauczyciela po stażu zakończonym od 1 .Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania.. 9c ust.. zawsze lepiej jest cos poprzerabiac, na czyms sie oprzeć, dorzucic cos swojego niz tworzyc od początku cos nowego!. W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Przypominam, że zgodnie z nowymi przepisami taką opinię przedkłada opiekun stażu dyrektorowi w ciągu .Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt