Sprawozdanie z zajęć korekcyjno kompensacyjnych klasa 4

Pobierz

Zrealizowano 63/96 godzin.. CELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest usprawnianie funkcji, które 1eżą u podstaw czytania i pisania.. Instytucja wspierająca: Wydawnictwo OPERON Sprawozdanie dotyczy działań szkoły podjętych w latach 2014/2015 oraz 2015/2016.problemy z orientacj¹ przestrzenn¹, odwzorowywaniem znaków, liter, trudnoœci w czytaniu.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową.. ćwiczenia Przebieg .. Wyodrębnianie i liczenie (w zakresie umiejętności dziecka) Doskonalenie umiejętności wyodrębniania przedmiotów do liczenia oraz4 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skierowane były do uczniów, którym życie utrudniają wady postawy ciała.. W KLASIE III.. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebieguZajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja.. Rodzaj ćwiczenia Cel .. • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych.. 1.Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikujemy dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z poradni, ze stwierdzonym rodzajem trudności i opisanym sposobem pracy..

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Podstawą pracy jest diagnoza z poradni, która powinna zawierać:Drodzy Uczniowie korzystający z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych!. Zajęcia powinien prowadzić nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.. Wszyscy zmagamy się z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w naszym kraju.. Æwiczenia usprawniaj¹-ce wszystkie funkcje poznawcze.. • podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania.PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCHW KLASACH IV - VI Głównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Spostrzegawczość wzrokowa i wraż1iwość na szczegóły oglądanego obrazu ćwiczona na: • materiale konkretnym, • geometrycznym, • literopodobnym, •literowym.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH ROK SZKOLNY 2017/2018.. Ćwiczenia buzi i jezyka; Ćwiczenia oddechowe;b) Uczestnicy programu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych IV.. TEMAT: Ćwiczenia usprawniające koordynację słuchowo - wzrokowo - ruchową związane z tematyką zimową..

Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń dzieci mają okazję do harmonijnego rozwoju i korygowania wad postawy.. ćwiczenia Pomoce 1.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi: l.p.Nazwisko i imię uczniaKlasa 12345.. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji nauczycieli, uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny jest to czas dla Państwa i naszych Uczniów, ile w nim niepokoju, problemów i trosk.zajĘcia korekcyjno -kompensacyjne proszĘ o wykonanie zadaŃ, ktÓre znajdujĄ siĘ w plikach do pobrania w zakŁadkach nauczycieli prowadzĄcych zajĘciaKlasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Polski Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. z "rz" po spółgłoskach.. Zdania złożone - Rozsypanka wyrazowa Porządkowanie.. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.13 Sfera emocjonalno-motywacyjna 1. umiejętność nawiązania pozytywnego kontaktu z terapeutą 2. poczucie akceptacji przez terapeutę i grupę zajęciową 3. nawiązanie współpracy z grupą zajęciową 4. akceptowanie nowego miejsca pracy i poczucie bezpieczeństwa 5. rozumienie i wykonywanie poleceń terapeuty 6. wyeliminowanie negatywnych emocji 7. zaktywizowanie do podjęcia samodzielnych działań i aktywności 8. wzmacnianie procesów motywacyjnych 9. wyeliminowanie zachowań .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH..

Liczba zrealizowanych godzin zajęć z uczniem:II.

Janusza Korczaka 3 Ogólna charakterystyka szkoły 3 Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania 4 Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 5 Diagnozowanie efektów kształcenia 5 Wyniki diagnozy klas I - V 5zajęciA korekcyjno-kompensacyjne • OLIGO materiały • pliki użytkownika agusta09 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • spot differences 4.jpg, Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową słuchową koordynację wzrokowo ruchową sprawność manualną Strona 1.jpgDZIENNIK ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH - ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE został opracowany, przez Marię Bartold, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.. Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków..

Scenariusz zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych Temat: Æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

2.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej Szkoły Podstawowej im.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracyPlan lekcji kL I-VIII; Jadłospis.. Pedagog szkolny.. W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej; konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych ; doskonalić należy zdolności adaptacyjne oraz samokontrolę i samodyscyplinę; rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialoguGłównym celem programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów.. Grupa liczy 10 osób.. Cele .SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH .. ul. Pułanek 4; ul. Grunwaldzka 31; .. Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Wsparcie psychologiczne KUL; Informacje ogólne pedagodzy; Higiena pracy umysłowej ucznia; Ćwiczenia i zabawy logopedyczne.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Cele szczegółowe: • stymulowanie rozwoju intelektualnego.. Grupa wiekowa : uczniowie szkó³ podstawowych ze specyficznymi trud-noœciami w czytaniu i pisaniu.. Cele szczegółowe:• stymulowanie rozwoju intelektualnego• usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych• podniesienie poziomu .składanie obrazków z 3-4 (lub więcej - według możliwości dziecka) elementów (prosta treść obrazka, np. wiosna: łąka z kwiatami i z bocianem), na wzorze, bez wzoru.. Tworzenie opowiadania Koło fortuny.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych .Uczeń z niedosłuchem - program rewalidacji indywidualnej; Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl 6; Indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z niedosłuchem jednostronnym; Scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czytanie ze zrozumieniemZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Tymi funkcjami są: 1.. Utrwalenie pisowni wyrazów .. MATERIAŁ NAUCZANIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH.. Materiał nauczania jest związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 terapią objętych było 41 uczniów posiadających opinie psychologiczno - pedagogiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt