Szereg rozdzielczy przedziałowy przykład

Pobierz

Określa strukturę badanej zbiorowości.. Czyli 25% wartości jest mniejsza lub równa od 1. kwartyla oraz 75% wartości jest większa lub równa od 1. kwartyla.. oraz o wy-sokościach wyrażonych liczebnościami .szereg przedziałowy - powstaje w wyniku grupowania cechy ciągłej, której warianty zostały sklasyfikowane w formie przedziałów, np. ceny jednostkowe w przedziale od … do …, powierzchnia użytkowa w przedziale od … do …A dlaczego nazywamy ten szereg rozdzielczy ?. 15 Czas dojazdu pracowników firmy X [w minutach] 16 Czas dojazdu pracowników firmy Y [w minutach] 17 Pogrupuj dane w szeregi rozdzielcze następującej postaci : X Y.W tym przypadku przybliżoną rozpiętość przedziału można wyznaczyć z zależności: Szereg rozdzielczy przedziałowy … Przykład: Przeprowadzić klasyfikację i z badać strukturę województw (stary podział administracyjny) pod względem liczby gmin.. (Sobczak, 1991, s. 46) Połowa studentów wydawała mniej niż 108 zł miesięcznie na rozrywki, a druga połowa studentów wydawała więcej niż 108 zł.. Krok 3.. Magdalena Alama-Bucko´ Statystyka 6 marca 2017 19 / 28mierzalne (ilościowe) - podawane liczbowo, przykład: wiek, niemierzalne (jakościowe) - podawane opisowo, przykład: płeć.. Szereg przedziałowy zamknięty a szereg przedziałowy otwarty Przykład szeregu rozdzielczego zamkniętego -wszystkie przedziały mają określone wartości "od do" Liczba dni nieobecnościszereg rozdzielczy przedziałowy - przykład • Badaniu objęto 20 pracowników pewnej firmy ze względu na staż pracy..

Szereg przedziałowy dla przykładu 1.1.4.

Krok 4.. Ponieważ rozdzielamy pracowników na grupy według zarobków.. • W tym przypadku wskazana jest budowa szeregu rozdzielczego przedziałowego.Szereg przedziałowy oznacza, że dane zostały przedstawione za pomocą przedziałów.. szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 k O i i i x n X n == ∑, gdzie k oznacza ilo ść przedziałów klasowych, za ś O xi jest środkiem i-tego przedziału.. b. dominanta (moda) - najcz ęściej wyst ępuj ąca warto ść i. szereg rozdzielczy punktowy: ( ) ( : max( )) i i i D x x=i i n n= ii.. Mamy 20 obserwacji i ciężko jest to analizować mając dane podane w ten sposób.. Zastanówmy się co by było jakbyśmy analizowali wyniki ze wszystkich grup i mieli ponad 100 studentów.k = √ n. k=\surd n k = √n.. szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 0 1 1 .Histogramy i wieloboki liczebności Przedziałowy szereg rozdzielczy liczebności przedstawia się na wykresie graficz-nym w postaci histogramu przedziałowego liczebności.. Złożony jest z przedziałów klasowych, ich granice mogą być domknięte lub otwarte.. Rozpiętość.iii.. Długość klasy obliczamy po prostu ze wzoru.. Cechy ilościowe można podzielić na: skokowe (dyskretne) - przyjmują wartości ze skończonych i przeliczalnych przedziałów liczbowych, ale bez wartości pośrednich, przykład: liczba gospodarstw domowych.Przykład 1.6 (prezentacja graficzna danych ilościowych) Histogram przedstawiający szereg rozdzielczy z przykładu 1.3 0 5 10 15 20 25 70-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-190 190-210 powierzchnie użytkowe sklepów w Uwaga!.

Posumowując szereg rozdzielczy przedziałowy , dzieli dane na przedziały.

Przykład 1.3 (szereg rozdzielczy przedziałowy) Powierzchnie użytkowe (w m2) .Szereg rozdzielczy punktowy d = jx1 xjn1 +:::+jxk xjnk n = 1 n Xk i=1 ni jxi xj Szereg rozdzielczy przedziałowy d = jx ^ 1 xjn1 +:::+jxk xjnk n = 1 n Xk i=1 ni j^x i xj gdzie x^ j jest srodkiem´ j- tego przedziału, czyli (xj;xj+1].. \(\) Szereg przedziałowy przydaje się gdy mamy zbiory o zróżnicowanych wartościach (ponieważ szereg rozdzielczy miałby za dużo możliwości, np. wzrost w populacji lepiej przedstawić na przedziałach niż punktowo).W tym przypadku przybliżoną rozpiętość przedziału można wyznaczyć z zależności: R h k R - rozstęp R = xmax - xmin Szereg rozdzielczy przedziałowy … Przykład: Przeprowadzić klasyfikację i z badać strukturę województw (stary podział administracyjny) pod względem liczby gmin.Kwartyle w szeregu rozdzielczym przedziałowym Kwartyle dzielą uporządkowane wartości na "ćwiartki".. Przykład 1.2(szereg rozdzielczy punktowy) .. Przykład1.3 (szereg rozdzielczy przedziałowy) Powierzchnie użytkowe (w m2) badanych sklepów przedstawia uporządkowanyszereg Przykład 1: Przykład 3: Sˆ= Sˆ2, S= S2 Sˆ≈0,840 [oceny] Sˆ≈18,2 [m2]Szereg rozdzielczy - to zbiór wartości liczbowych uporządkowanych wg wariantów badanej cechy mierzalnej lub niemierzalnej, przy czym poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane są odpowiadające im liczebności..

2011 ...Szereg rozdzielczy przedziałowy Szereg rozdzielczy przedziałowy budowany jest dla cech ciągłych.

›Szereg rozdzielczy (strukturalny) - materiał statystyczny podzielony na grupy (klasy) według wybranego kryterium, .. 3.4. podsumujmy: wszystkich przypadków: n = 40; przybliżeniem ilości klas będzie pierwiastek kwadratowy z 40, k = ok. 6; wartość minimalna xmin = 2.9; wartość maksymalna xmax = 4.0; Różnica pomiędzy xmax-xmin=ΔX = 1.1; szerokość przedziału klasowego: ΔX/k = 0.18 (dla wygody wartość tą rozszerzamy do 0.2 );Stosowanie szeregów statystycznych: szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi - dla cech ciągłych.. X i Częstość występowania3.3.. szeregi rozdzielcze bez przedziałów klasowych lub z przedziałami klasowymi - dla cech mierzalnych skokowych - zależnie od możliwości wartości (wariantów) cech: dla niewielkiej liczby wariantów: szereg rozdzielczy punktowy, dla dużej szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi.Szereg rozdzielczy przedziałowy Przykład interpretacji: 50% kobiet zawierających związek małżeński w 1977 roku miało mniej niż 22,6 lat, a 50% miało więcej lat..

Wyznaczanie kwartyli w przypadku szeregów szczegółowych i punktowych jest proste.Szereg rozdzielczy.

Na podstawie utworzonego szeregu przedziałowego możemy na przykład stwierdzić, że w styczniu wynagrodzenie 22 pracowników firmy (co stanowi 55% wszystkich badanych pracowników) nie przekroczyło wartości 3 131.Pomoc korepetytorska - online O mnie: Moja www: podstawie klasyczneg.14 szereg rozdzielczy przedziałowy - przykład Przedmiotem badania jest czas dojazdu do pracy w dwóch firmach: X i Y. Otrzymano następujące wartości: 12, 20, 2, 15, 16, 30, 6, 21, 5, 13, 12, 25, 4, 16, 21, 23, 14, 18, 16, 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt