Wypowiedź argumentacyjna poziom rozszerzony przykład

Pobierz

Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Dołączony do tematu tekst może dotyczyć na przykład:Wypowiedź argumentacyjna ma charakter problemowy.. Rozprawka też ma charakter problemowy.. Tym razem pierw­szy temat matu­ry roz­sze­rzo­nej: wypo­wiedź argumentacyjna.. Klasa 3 Lekcje: Materiały pomocniczejęzyka polskiego na poziomie rozszerzonym (egzamin dodatkowy) czas trwania: 180 minut maksymalna liczba punktów: 40 budowa arkusza: wypracowanie własna praca o minimalnej objętości 300 słów na 1 wybrany temat (z 2 podanych) wypowiedź argumentacyjna •w związku z tekstem teoretycznym (krytycznoliterackim, historycznoliterackim lubWypowiedź argumentacyjna: interpretacja utworu poetyckiego - przykład.. Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.Temat : Jak napisać wypowiedź argumentacyjną?. Przykladowe zadanie wraz z realizacją.. Jej tworzenie (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu) wymaga odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego lub krytycznoliterackiego.. Teza: Uważam, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze .Wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu teoretycznego..

Wypowiedź argumentacyjna.

Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstówkultury.. Zadanie 2.. MATURA 2016: JĘZYK POLSKI, POZIOM ROZSZERZONY, PYTANIA I ODPOWIEDZI.Klasa 6 c język polski piątek, 6 listopada 2020 r. Na dzisiejszych zajęciach nauczysz się, jak sporządzić pisemnie wypowiedź argumentacyjną.. wypowiedź argumentacyjna - wypracowanie maturalne (rozszerzona) Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.. W ten sposób utrwalisz sobie umiejętność formułowania argumentów do postawionej tezy Przykladowe zadanie wraz z realizacją.. Lekcja live z polskiego o g. 16:00 transmitowana na żywo dla uczniów szkół średnich.. Część pisemna.. Poziom wykonania.. Poprowadzi ją nauczyciel.Matura z języka polskiego - poziom rozszerzony (przykładowe rozwiązania) Redakcja 4 maja 2009, 22:38 Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu .CZĘŚĆ DRUGAzawiera przykładowe zadania egzaminacyjne (wraz z rozwiązaniami oraz - w wypadku wypracowań - oceną wypowiedzi), w tym: przykładowe zadania na egzamin ustny, przykładowe zadania do części pisemnej - poziom podstawowy, przykładowe zadania do części pisemnej - poziom rozszerzony.język polski - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym - tekst teoretyczny Wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu teoretycznego..

Poziom rozszerzony.

Wyjaśnij pojęcia: teza, argument, wniosek.. Część pisemna.. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy.Poziom podstawowy - test - wypracowanie do wyboru: rozprawka problemowa lub interpretacja tekstu poetyckiego Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut.. Ocena.. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną.Przygotowanie do egzaminu maturalnego.. Poziom wykonania A.. Poziom rozszerzony wypracowanie do wyboru: wypowiedź argumentacyjna na podstawie tekstu teoretycznego lub interpretacja porównawcza tekstu literackiego Na rozwiązanie zadania zdający ma- poziom rozszerzony WYPRACOWANIE -wypowiedź argumentacyjna Formuła polecenia: Znajdźi sformułujproblem, jaki podejmuje XY w poniższym tekście.. Matura rozszerzona.. 6 przykładowych zadań.Interpretacja porównawcza utworów literackich - przykład (wypowiedź argumentacyjna) Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Pieśń XXV, Drogi kąciku porad "W dobie komputerów sztuka czytania zanika, zwłaszcza wśród dzieci" - to słowa opublikowane w najbardziej znanym brytyjskim dzienniku "The Times" po wydaniu jednej z książek J. K. Rowling z serii "Harry Potter".Przygotowanie do egzaminu maturalnego..

Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja porównawcza utworów literackich.

Może nią być jedno zdanie , lub dłuższy tekst.. źródło: CKEPo 8 latach istnienia serwis Teksty Kultury do Matury zakończył swoją działalność.. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu.. Wypowiedź argumentacyjna.. Twoja praca powinna liczyćco najmniej 300 słów.Przypominamy matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się już w środę 4 maja 2016 roku o godzinie 14.00.. Wypowiedź argumentacyjna.. Klasa 3 | Uczę.plOdcinek 8. poradnika Pani B. - Jak zdać maturę z języka polskiego - tutorial.. Koncepcja porównywania utworów: 6 pkt - znajduje potwierdzenia w obu tekstach; porównywane obszary są dla tekstów trafne i istotne; wypowiedź w wystarczający sposób dla uzasadnienia tezy/hipotezy interpretacyjnej obejmuje i łączy w całość sensy obu utworów.Wypowiedź argumentacyjna Wypowiedź argumentacyjna ma na celu uzasadnienie określonego twierdzenia.. 6 przykładowych zadań.. Zanim przy­stą­pisz do pisa­nia pra­cy, koniecz­nie .Poziom rozszerzony: wypowiedź argumentacyjna Jak skonstruowany jest temat?. Dziękujemy za wspólną naukę!Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym..

6 przykładowych zadań.

Poziom rozszerzony.. Do tej katastrofy jednak nie doszło dzięki, jak dowodziPiszemy rozszerzenie!. Do podanych niżej tematów sformułujcie tezę i podajcie trzy argumenty wg wzoru: Temat nr 1: zy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że pieniądze szczęścia nie dają?. Zadanie 1.. Wypowiedź argumentacyjna.Lekcja przypominająca, o czym nale.Wypowiedź argumentacyjna; Wypracowania maturalne; Zadania maturalne z polskiegoPrzykładowa realizacja zadania Zofia Trojanowiczowa w tekście "Sybir romantyków", opisując represje carskie wobec Polaków po upadku powstania listopadowego (), mówi o istniejącym wtedy realnie niebezpieczeństwie rozpadu narodu.. Tego typu komunikaty są wykorzystywane podczas dyskusji, w nauczaniu, reklamie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt